REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.str-hold.com

 1. Sklep internetowy Stronghold, dostępny pod adresem internetowym str-hold.com, prowadzony jest przez w ramach działalności nierejestrowanej, w formie sprzedaży wysyłkowej.

.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący/Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 4. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.str-hold.com służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 6. Dane kontaktowe oznaczają:
 7. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 8. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.str-hold.com
 10. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.str-hold.com za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 11. Towar – produkty oraz Usługi prezentowane w Sklepie.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.str-hold.com
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 5. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 6. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych 
  w ramach Sklepu;
 7. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.str-hold.com oraz pobrać go 
  i sporządzić jego wydruk.
 9. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym 
  i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty oraz ewentualną dokumentację
 10. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się 
  z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
 2. dostępem do Internetu;
 3. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
 4. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 5. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, 
  w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
 6. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 7. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4

Rejestracja w e-Sklepie

 1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Moje konto”.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 5. Aby skorzystać z usługi należy wybrać polecenie „Rejestruj nowe konto”, podać dane kontaktowe, wskazać swój login oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
 8. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
 9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem, których przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Wyboru loginu oraz hasła dokonuje Użytkownik.
 10. Użytkownik sam decyduje jakie treści rozpowszechnia przy wykorzystaniu usługi „Moje konto” 
  i ponosi za nie odpowiedzialność. Sklep w tym celu dostarcza użytkownikowi wyłącznie swoje zasoby teleinformatyczne.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania informacji i treści zamieszczanych przez użytkownika uznanych za naruszające regulamin lub przepisy prawa polskiego na podstawie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub informacji otrzymanych od organów państwowych. Sklep nie stosuje kontroli uprzedniej informacji oraz treści zamieszczanych przez Użytkowników.
 12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” 
  ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
 13. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 14. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5

Składanie Zamówień

 1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 2. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
 3. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
 5. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. 
  Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 12. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 13. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 14. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 15. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 16. sposób płatności;
 17. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
 18. informację o prawie do rękojmi;
 19. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 21. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte 
  z bazy danych Sprzedającego.
 22. Sklep może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości
 23. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.

§6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie Sklepu pod adresem https://www…
 3. W przypadku dokonania zamówienia za kwotę 160 zł brutto koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 4. Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.
 5. Ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 7. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
 8. przy odbiorze przesyłki;
 9. za pośrednictwem usługi Stripe (przelewy24, karty kredytowe); 
 10. za pośrednictwem usługi Płatności PayPal
 1. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Zamówienia, które wpłyną do godziny 16 danego dnia, są realizowane tego samego dnia, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w przypadku przelewu. Zamówienia po godzinie 16 realizowane są następnego dnia roboczego.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 4. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod adresem https://str-hold.com/wysylka-i-platnosc/
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 6. dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie złożenia zamówienia;
 7. dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem Stripe lub PayPal – w momencie wpłynięcia przelewu za złożone zamówienie na podany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Kupujący powinien dokonać wymaganej wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W razie niewywiązania się przez Kupującego z tego zobowiązania Sprzedawca może odstąpić od umowy (anulowanie zamówienia).
 2. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym 
  w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany 
  o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony 
  z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
  do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 4. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§8

Gwarancje

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
 3. Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi

§9

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
 3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 1. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 3. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 7. imię i nazwisko;
 8. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
 9. przedmiot reklamacji;
 10. przyczynę reklamacji;
 11. żądanie rozpoznania reklamacji;
 12. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 13. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 14. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany 
  w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
 15. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.

§10

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź 
  w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 1. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 2. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz 
  z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 4. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 5. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę: 
  13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie 
  w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
 3. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila [email protected] 

§12

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 2. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
 2. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody 
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Życzymy udanych zakupów!

Close Mój Koszyk
Close Lista życzeń
Close Recently Viewed
Close
Close
Kategorie